facebook

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: Molnár Ágnes, Olaszországban élő egyéni vállalkozó, Partita IVA: 03934410980

Adatkezelés célja: emailek küldése feladatokkal es újdonságokkal (hírlevél), számlázás, kurzusokon való részvétel

Kezelt személyes adatok:

Teljes név
Adószám (számlázáshoz)
Lakcím
Email-cím
Telefonszám (whatsapp-kurzuson való részvételhez, illetve kommunikációs backup)

Adatkezelés jogalapja:

Az adatokat önszántadból adtad meg, abból a célból hogy valamely – ingyenes vagy fizetésköteles- szolgáltatásomhoz hozzájuss.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amelyet – jelen tájékoztató ismeretében – a regisztráció során adsz meg.

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő: Molnár Ágnes

Az adatkezelés időtartama:

Személyes adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezelem.

Tárhelykezelő: Ininet Internet Kft 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. Cégjegyzékszáma: 01-09-970252

Hírlevelező: MailerLite, Inc 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, California 94104-5401 US

Közös adatkezelő: Facebook/Instagram:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Adataidat nem továbbítom EU-n kívülre.

Kezelt személyes adatok lekérése: privacy@olaszsarok.com

Jogod van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz, de kérlek, előbb jelezd felém a problémádat a privacy@olaszsarok.com címen!

Bármikor visszavonhatod a megadott adataid kezelésének az engedélyét a leiratkozás gombra kattintva.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatáshoz való jog: Megfelelő intézkedéseket teszek annak érdekében, hogy részedre a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsam.

Adatokhoz való hozzáférés joga: jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjál. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátom.

Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rád vonatkozó személyes adatokat. Abban az esetben nem gyakorolhatod a törléshez való jogodat, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzam az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog: Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjad, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsam, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen akkor is, ha szerinted a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha nem teszek intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be az adatvédelmi hatóságnál, és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Ha kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetem.